Vår Politik | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 3

Vår Politik

Vår politik i Höör

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Avslag på motion

  Naturligtvis blev det avslag i kommunfullmäktige på vår motion angående att alla avtal som Höörs kommun gör angående mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i KF. Avslaget hade följande lydelse:        Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagning av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommunfullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs år kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommun-fullmäktige.  

  Läs gärna formuleringen mer än en gång,,, låter lite som Mosebacke Monarki. Avtal SKALL föras till kommunfullmäktige för beslut, men bara IBLAND . Vilken trygghet att få ett sådant svar! Man vet ju precis vad man skall rätta sig efter. Tur att inte andra avtal man ingår i livet har samma ordalydelse.  

  Stefan Liljenberg, KF-ledamot

  Mer info
 • Angående att fler ”flyktingar” är på väg till Höör

  Fredagen (5/2) kunde vi läsa i SKD om att Höörs kommun är ”redo” att ta emot ett tjugotal flyktingar per år. Enligt vad som framkom upphörde det senaste avtalet med migrationsverket 1996. Per –Ove Persson uttrycker sedan också att inga frågor angående flyktingavtal tagits utan att de föregåtts av beslut i kommunfullmäktige. Man kan även utläsa ur artikeln att visst flyktingarbete pågått fram till 2002.

  Detta föranleder läsaren att uppfatta det som att ingen mottagning skett efter 2002. De så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”, med ev. tillkommande anhöriginvandring som kommunen tagit emot därefter ingår alltså inte i vad som behöver föregås av beslut i kommunfullmäktige. Under de drygt tre år som jag suttit som ledamot för Sverigedemokraterna i kf har inte frågan om mottagning varit på agendan.

  Vi får i artikeln också veta av socialnämndens ordförande att vi behöver arbetskraften ”på sikt”. Det låter ”tryggt” för alla dem, både svenskar och invandrade, som nu lever ett liv utan möjlighet att förtjäna sitt eget levebröd via ett arbete. Vore därför intressant att få en utförlig redogörelse hur det gått för de ensamkommande flyktingbarn som hitintills kommit hit. Studerar de eller arbetar, har de lyckats väl med att komma in i Höörs samhälle, har anhöriginvandring skett, vad har det i så fall inneburit, positivt eller negativt, ekonomiskt etc, och hur ser framtiden ut för de som kommit?

  När det sedan gäller den ekonomiska ”ersättning” kommunen erhåller vid ett ev. mottagande så är det skattepengar som vi alla betalt in till staten, det är inga pengar som kommer från en outsinlig kassa som någon ”annan” bidrar med. Är fortfarande helt övertygad om att denna resurs skulle gjort mycket större nytta och till många fler om den använts i de länder de behövande har sitt ursprung.

  Stefan Liljenberg, Kf-ledamot Sverigedemokraterna Höör

  Mer info
 • Gott Nytt År

  Vi Sverigedemokrater i Höör önskar alla medlemmar och sympatisörer ett verkligt gott nytt år.

  Mer info
 • Sverigedemokraterna säger NEJ till rättspsyk på Orup.

  Region Skåne har som förslag att lägga en rättspsykiatrisk klinik för ett 60-tal patienter i Höör, närmare bestämt i Orups sjukhus. Enligt uppgift har man ej för avsikt (åtminstone i nuläget) att bedriva någon utslussningsverksamhet här. Dock kommer viss frigång, oftast med ledsagare, att föregå inom närområdet till anläggningen. Personer som under psykisk sjukdom begått oerhört grova våldsbrott (mördare, våldtäktsmän, pedofiler) kommer alltså tidvis att vistas ute i området. Påpekas skall att ledsagare ej har rätt att fysiskt ingripa om intagen avviker vid promenad utanför skalskyddet (mur, staket), utan måste då tillkalla polis, med den fördröjning detta naturligtvis innebär. Man kan inte heller bortse ifrån att rymningar med hjälp av personer utifrån kan inträffa, som i Säter senast i Augusti-09. Det är alltså en helt realistisk tanke att andra kriminellas närvaro i området kommer att öka.

  Vi ser allvarligt på de negativa känslor detta har väckt bland allmänheten. Särskilt oroande blir det naturligtvis bland de närboende. Höör förknippas idag av de flesta som en lugn, trygg, naturskön kommun med Orupsområdet som en trivsam rekreationsplats både för unga och gamla. Inflyttningen är också därmed god, inte minst av barnfamiljer.

  Vi anser att Höörs goda rykte kommer att allvarligt skadas av en större rättspsykiatrisk anläggning. En avtagande inflyttning, värdeminskning på närliggande fastigheter, minskad trygghetskänsla, minskad turism samt att Höörs namn framöver kommer att förknippas med  rättspsykiatri och kriminalvård. Jämför med tex. Säter, vars namn i allt förknippas med rättspsykiatrisk verksamhet.

  De arbetsplatser detta genererar för vår kommuns del blir också få då regionens tidigare anställda i framförallt Malmö/Lund kommer att medfölja till Orup.

  Nej, låt i stället den befintliga rehabverksamheten samt äldrevården i Orup utvecklas så att denna viktiga verksamhets behov tillgodoses samtidigt som Höörs innevånare erbjuds fler arbetstillfällen och kan känna trygghet i sin närhet!

  Stefan Liljenberg, Kf-ledamot

  Mer info
 • Uppdaterad Hemsida

  Vår hemsida har ändrat utseende. En uppdatering har gjorts för att möjliggöra för besökare att kommentera de inlagda artiklarna. Vår förhoppning är att detta skall ge oss alla en mer levande hemsida och ett större utbyte av åsikter.

  För Sverigedemokraterna Höör

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • ”Negern” finns inte längre?

  Våra skattemedel har ännu en gång använts på ett synnerligen besynnerligt sätt. Efter 143 år så har kvarteret med namnet ”Negern” i Karlstad nu tvingats byta namn till Tingvallastaden. Enligt Håkan Holm (S) så kan man inte ha kvar ett namn som är kränkande och rasistiskt. Efter påtryckningar från Centrum mot rasism med Mariam Osman Sherifay har alltså ”ordningen” återställts. Hur stor kostnaden blir för namnbytet med all administration för genomförandet vet vi inte, ej heller vad följderna kan bli. Vi minns hur det blivit med ”negerbollen” och glassen ”nogger black” vilka tvingades till namnbyte efter kritik från ”centrum mot rasism”. Ett är åtminstone säkert och det är att språket och dess användning framöver måste behandlas med yttersta försiktighet för att man inte ska kallas rasist eller vara kränkande på något sätt, åtminstone enligt våra i många fall överkänsliga invandrargrupper. Om jag inte tar fel så är Latinska ”negro” beteckningen för ”svart”, tex Rio Negro i Amazonas (svarta floden). Hur länge dröjer det tills att dessa ord också måste ersättas med någon löjlig liknelse och inte kan vi väl framöver tillåta våra skolelever att läsa latinska språk, hemska tanke!
  Hur skulle inte vår trivsel i Sverige påverkas negativt om vi jämt och ständigt skulle fundera på sådana småaktigheter som (skattefinansierade) Centrum mot rasism sysslar med. Vad har vi inte för gamla ortsnamn, kvartersnamn och objektsnamn som om man tvunget vill se negativt på dem måste bytas ut. Som ”negro” så skulle jag vara stolt över att fått ett kvarter namngivit efter mig, lika stolt som en lantbrukare som fått ett kvarter döpt till Bonden, även om vissa skulle kalla honom ”bonnläpp”. Jag kan inte heller se det minsta kränkande i att bo i en by som tex Horshult.
  Personliga reflektioner av Stefan Liljenberg, Kf-ledamot Sd-Höör

  Mer info
 • Motion till Höörs Kommunf

  Motion till Höörs Kommunfullmäktige

  Den förda invandringspolitikens inverkan både ekonomiskt och socialt på det Svenska samhället som helhet ifrågasätts allt oftare. Att då upprätta avtal med Migrationsverket eller annan part om mottagande av asylsökande utan att först låta en så viktig fråga gå till beslut i Kommunfullmäktige värnar inte en bred beslutsprocess.

  Vi föreslår med hänsyn till ovanstående:

  Att alla avtal som Höörs Kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i Kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna Höör, 2009-04-29

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Motion till Höörs

  Motion till Höörs kommunfullmäktige

  ”Frågor av större vikt eller principiell betydelse ska avgöras i kommunfullmäktige.” Att denna princip för det kommunalpolitiska beslutsfattandet är riktig, och ett uttryck för en demokratisk strävan, är troligen de flesta överens om. Däremot är gränsdragningen för vad som är frågor ”av större vikt” naturligt nog föremål för olika tolkningar. Det syns ex. vis vid en jämförelse mellan olika kommuner.
  Det finns kommuner som bl.a. låter frågor om eventuella nedläggningar av skolor avgöras i kommunfullmäktige. En sådan ordning behöver alls icke innebära att man från kommunfullmäktiges sida misstror den egna nämnd som handhar skolfrågor, utan istället att man anser att dessa frågor tillhör gruppen ”frågor av större vikt”. I den rådande centraliseringsivern är det oftast landsbygdens skolor som är hotade av nedläggning. Dessa skolor har en mycket stor betydelse för landsbygden och de mindre orterna. Inte minst när det gäller att få barnfamiljer att etablera sig i dessa områden.

  Förslag:
  Höörs kommunfullmäktige beslutar att alla beslut som innebär nedläggning av kommunal skola, eller väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet, skall tas i kommunfullmäktige.

  Höör 28 april 2009

  Anders Westergren, Sverigedemokraterna.

  Mer info
 • GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

  Så närmar sig nu året sitt slut och vi Sverigedemokrater kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Opinionsundersökningar under året har allt oftare pekat på siffror över 4%,beräknade över hela landet. Det ger en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Här i Höör fick vi ju i senaste valet över 10%, vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma för. Vi har också fått en hel del nya medlemmar som förhoppningsvis kan tillföra nya ideer, så under nästa år fortsätter vi med våra medlemsträffar. Då får du som ännu inte varit med nya möjligheter att närvara.
  Glöm inte heller att du kan kontakta oss antingen via telefon eller E-post om du har frågor eller kanske förslag du vill föra fram!
  Vi Sverigedemokrater i Höör önskar er alla:

  EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

  Mer info
 • Ekonomisk kris!

  Den ekonomiska kris som nu drabbat världen har kommenterats i våra medier både från s.k. ”finansguruer” och lekmän. Men vari ligger den egentliga orsaken? Naturligtvis är det en förenkling att enbart skylla problemen på USA, även om det är en klart påverkande faktor.
  En kanske viktigare anledning till problemen rent allmänt är bankernas ”jagande” efter lånekunder för att kunna värna sina intressen angående bonusprogram för sina chefer! Om man får mera lön ju mer pengar man lånar ut finns ett klart incitament för problem. Lånekunder som du och jag kanske vill köpa ett nytt hus, går in på banken och vill ge bud på ett hus vi fastnat för. Budgivningen är 1.200000 kr, (vilket kanske redan är för mycket) men vi vill bjuda lite mer. Banken som mer än gärna vill ha en ny kund ger oss villigt ett lån på 1.300000 kr och bara för att få oss som kund så kräver dom bara (i vissa fall)5% i kontantinsats! Är det då konstigt att priserna stiger okontrollerat, nästa kund får kanske ett än bättre förslag! Att sen banken inte krävt mer än 5% i insats visar endast på bankernas oförmåga att hantera rådgivning för sina kunder och samtidigt ta det tänkta huset som borgen. Om man tänker sig paret som tänkt köpa huset så innebär det en kontantinsats på 65.000 kr. Det blir 32.500 vardera, alltså för de flesta inte mer än 2 eller 3 månadslöner. Hur lätt är det då inte att betala alltför mycket för sin nya bostad och kanske få problem om renoveringar behövs, räntan stiger bara några procent eller någon blir arbetslös/sjuk under en period. Slutsatsen blir att risken är överhängande att priserna stiger ohämmat, några hamnar i problem att betala sina hus och bankerna får ekonomiska problem när fastigheterna sedan sjunker i värde! Om man sen ser ett liknande scenario framför sig när det gäller bankernas utlåning till ibland lite väl optimistiska företagssatsningar och utlåningar till andra banker utomlands så är det lätt att finna samband i tankesättet. En allmän konjukturnedgång blir oundviklig. Jag vill se den bank som är så duktig så dom vågar påstå att dom inte gått i den här fällan!
  Vi har nog alla drabbats av den här bubblan på ett eller annat sätt, mindre att göra på jobbet, varsel/uppsägningar, förluster på vårt aktie/fondsparande eller om inte annat så på våra PPM-besked, den här konjukturnedgången är ju något som drabbat i stort sett hela världen!
  I allmänhet är jag emot styrning från regeringshåll, men i det här fallet så visar våra finansiella institut en klar oförmåga att ta till sig erfarenheter från liknande tidigare problem så ett visst restriktivare regelverk vore befogat
  Kontentan av det jag anser blir att man får aldrig varken som privatperson eller företagare förbise det faktum att en bank är ett vinstdrivande företag, som drivs som vilket annat företag som helst. Dom ger aldrig dig eller mig några ”gåvor” utan måste självklart se till att generera vinst i sina kontakter med oss (sina kunder).
  Stefan Liljenberg SD-Höör

  Mer info