Vår Politik | Sverigedemokraterna i Höör

Vår Politik

Vår politik i Höör

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Tiggeriförbud

  SD-Höör lämnade in sin motion om tiggeriförbud till kommunfullmäktige 191023. Vi ser fram emot att få ett förbud för passivt insamlande av pengar, åtminstone på de av tiggeri mest påverkade allmänna platserna i vår kommun.

   

  Mer info
 • Kommunfullmäktige 30/3

  Skånska Dagbladet rapportering blir vinklad och missar poängen!

  Toomas Laagus på skd. rapporterar om onsdagens (30/3) fullmäktigemöte där en hbtq-plan för kommunen diskuterades.

  Som objektiv journalist borde denne Toomas Laagus ingående tagit reda på varför man från Sverigedemokraterna inte deltog i den allmänna opportunism som rådde i fullmäktige lokalen. I stället så ägnar denne journalist sig till att citera uttalande från de som alltid ser som en vinst med att trampa på andras värderingar. Här påstås det att SD får ”kalla fötter”, ”tar sig ut bakvägen” vilket inte alls är sant!  SD är bara måna om att få det rätt från början.

  Journalisten skriver bland annat: ”Det var bara ett klubbslag i kommunfullmäktige som fattades innan Höörs kommun skulle få en handlingsplan där man tydligt slår fast att man värnar om likabehandling”.  Tidningen tar ingen notis om att Sverigedemokraterna är det enda parti som vill ta reda på vad det kan komma att kosta skattebetalarna i kommunen.  En sådan tidning skulle göra sig bättre som partiorgan för ett enskilt parti!

  En upplysande tidning skulle tagit tillfället i akt och rapporterat om att alla kommunalpolitiker i Höör utom SD vill anta ett projekt som kan komma kosta kommuninnevånarna miljontals kronor. Man vill att Höörs skattebetalare ska betala alla kommunanställda att gå kurser i hbtq. Kommer det att bli vvs kostnader i alla allmänna lokaler, och så vidare?  Men detta är inget som Skånska Dagbladet eller för den delen fullmäktigemötet exklusive SD vill förmedla Höörsborna om.

  I stället så ger tidningen ett lugnande besked genom att citera kommunalrådet Stefan Lissmark(S).” Eftersom det inte kommit några äskanden om tillskjutande medel så kommer kostnaderna tas inom ramen”. Lissmark missar att peka ut vilken ram han talar om, det är precis därför som SD vill återremittera ärendet.  Eller är det åldringsvårdens frukostägg som ryker all världens väg igen?

  Det hade varit klädsamt om Skånska Dagbladet hade varit intresserad av att ta reda på hur Höör-folket ville prioritera sina insatser för att få ett tryggt samhälle.  Den som har följt utvecklingen i landet vet att det finns många element numera som vill göra Sverige otryggare. Att få bort otryggheten är en prioritet för Sverigedemokraterna. Men att införa hbtq-planer utan att utvärdera kostnaderna, är helt enkelt inte rätt.

  Bertil, SD-medlem

  Mer info
 • Kommentar KF 160127

  Jag läste i Skånska Dagbladets nättidning en artikel om fullmäktigemötet där man klubbade igenom ytterligare mottagning av ”ensamkommande”, denna gång 75 st pojkar från 15 år. Skånska Dagbladets rapportering är i mitt tycke undermålig och där tidningen gör gör sig skyldig till åsidosättande av objektivitet. Exempelvis när tidningens reporter skriver att SD:s Rolf Streijffert ”insinuerar” om vad som kan komma att bli följden av snedrekryteringen vid mottagningen.

  Sverigedemokraterna ifrågasatte lämpligheten av en enkönad flyktingmottagning och vad det kan medföra för olägenheter och där SD underbyggde sina farhågor med att citera en tjänsteskrivelse av en socialt ansvarig socionom.

  Hur bemöttes då denna mycket rimliga misstänksamhet av fullmäktigeförsamlingen?

  Anders Magnhagen (S) tog fram rasist/nazistkortet och varnade för att 30-talets sätt att behandla grupper var vad Rolf Streijffert menade med sitt inlägg.

  Något så lågt borde inte få förekomma i ett forum som skall gälla för att vara en garant för allmän demokrati. Det beklagliga är inte att denne S-märkte ledamot får yttra sig så, utan att han kan komma så långt från ämnet utan att bli tillrättavisad av mötets ordförande!

  Sammanfattningsvis kan man utläsa ur artikeln i SKD, så fanns ingen från de övriga partierna som ifrågasatte problemen som kan bli följden av det enkönade mottagandet. Det blev därför av största vikt att Stefan Liljenberg (SD) påtalade att det fanns ett ansvar hos församlingen när man så lättvindigt klubbar fram ett sådant beslut.

  Så blev det tal om integrationspolitik och att SD skulle sakna sådan. De styrande i Höör tror att integrationspolitik är synonymt med att ta medel från de som de är tillsatta att förvalta, nämligen de resurser som skall hålla så hög välfärdsstandard för sina kommuninnevånare som möjligt.

  En fråga till ”styret” i Höör skulle kunde vara, när de statliga pengarna upphör om något eller några år, vem skall då stå för den så kallade integrationen man talar om idag? SD har en klart bättre politik för hur alla människor i krigsområden ska hjälpas. Världssamfundet och UNHCR är de som man i första hand skall samarbeta med för att utjämna orättvisorna för de drabbade i krigsområdena. Att satsa på närområdet i stället för de välfärdsimmigranter som likt människor i kö, smiter före.

  Till sist blir det ett löjets skimmer över att läsa vad talare hasplade ur sig när man försökte ha några argument mot Rolf Streijffert. Liberalernas Magnus Marveus, ”folk som flyr från krig, de flyr inte hit för att få ett bättre tillfälligt liv och glassa runt”.

  Alla som sett lämmeltågen med män i 20-30 årsåldern ringla fram flera hundra mil genom Europa för att komma till Sverige och bland andra kommuner även Höör, kanske har en något annan uppfattning om vad som föregår denna folkvandring. Men att uttrycka sig som denne Liberal, utan att ha mer ”kött på benen”, är förkastligt i denna församling. Han må göra det i andra sammanhang, men i fullmäktigeförsamlingen skall man hålla sig till det man vet och inte en massa ärvda floskler.

  Bertil Johansson, medlem i  SD-Höör

  Mer info
 • Destination MittSkåne

  Vår ståndpunkt när det gäller att effektivisera och utveckla möjligheterna för turistnäringen i vårt närområde har alltid varit positivt. Turistnäringen är en expanderande marknad där vårt geografiska läge och vackra natur tillsammans med skickliga föreningar och företag har mycket att erbjuda. Vi tyckte redan på våren 2014 att det då framlagda förslaget avseende ”Mitt Skåne Turism”, med samarbete mellan Höör, Hörby och Eslövs kommuner var ett steg i rätt riktning. Höör och Eslövs kommunfullmäktige biföll också förslaget, men Hörby avslog detsamma. Anledningen för Hörbys del var främst att dom redan hade ett väl fungerande samarbete med Linderödsåsens Turism och naturligtvis inte heller ville avbryta detta goda samarbete. Detta förslag föll alltså då inte alla tre kommunerna gav sitt bifall, vilket var en förutsättning för genomförande.

  På kommunfullmäktiges sammanträde 150527 fanns nu ett något mer genomarbetat förslag, kallat ”Destination MittSkåne”, där förutom de tre kommunerna även ingår Linderödsåsens Turism, Företagarföreningen Mitt Skåne och Tourism in Skåne AB. Projektet innebär att de tre kommunerna bidrar med 900 tusen vardera per år, vilket för Höörs del innebär ungefär samma kostnad som man tidigare haft avseende marknadsföring för turism. En förhoppning är också självklart att näringslivet på sikt finner ett ökat intresse för att ta en större del av det ekonomiska ansvaret.

  Ribban är högt satt nationellt avseende turismens möjligheter, en dubblad omsättning till 2020. Om detta kommer att uppnås i ”Destination Mittskåne” får vi väl se, men nu har beslut tagits och en första utvärdering kommer att göras 2017, så då får vi ta ställning till fortsättningen.

  Vi Sverigedemokrater hoppas och tror att det här faller ut väl och önskar Höörs kommuns utvecklingschef Peter Wollin lycka till som ledamot i styrgruppen för projektet!

  Stefan Liljenberg,  SD-Höör

  Mer info
 • Nya KF-gruppens första sammanträde

  Den 15/10 var första sammanträdet på Älvkullen för vår nya fullmäktigegrupp. Verkligen trevligt att vi nu växt kraftigt och hade åtta stolar att ta plats på, tre fler än vi haft tidigare. De enda frågor av betydelse som skulle avgöras denna kväll gällde tillsättande av fullmäktiges presidium samt fullmäktiges valberedning.

  Anders Netterheim (M) föreslogs och valdes enhälligt till ordförande för fullmäktige och Mona Schill Ingvarsson (S) valdes till förste vice ordförande. När val skulle förrättas till andre vice ordförande, föreslog Socialdemokraterna Ellinor Dahlgren medan vi i kraft av tredje största parti föreslog vår egen Rolf Streijffert. Personröstning utfördes och resulterade i 21 röster för S förslag medan SD:s förslag fick 18 röster och två blanka röster lämnades. Nu var ju denna förlust inte något som vi egentligen såg som oväntat, men då Rolf ändå fick tio röster från annat håll än från SD, så fanns det trots allt några till i fullmäktigeförsamlingen som såg det som demokratiskt rimligt att det tredje största partiet också borde inneha posten som andre vice ordförande.

  Vid val till ledamöter och ersättare i fullmäktiges valberedning tillsattes dessa enligt partiernas egna önskemål, vilket för vår del innebar att Anders Westergren sitter som ledamot med Stefan Liljenberg som ersättare. Valberedningens ordförande blev Christer Olsson (M) efter att han fått 22 röster mot ”rödrörans” Magnus Marveus (Fp)19.

  Naturligtvis så innebar resultaten en viss missräkning från de ”rödgrönas” sida, en sida som numera högst förvånansvärt även innefattar Folkpartiet!  Den 17/10 ondgjorde sig S Lissmark i SKD över att M hade röstat med SD angående andre viceposten. Ett påstående som han naturligtvis kan framföra, men som inte har förankring i verklig fakta. Det är naturligtvis alldeles självklart för honom att ingen av de rödgröna eller deras allierade personligen skulle ”våga” rösta på en SD-representant (eller?), då hade med säkerhet partipiskan vinit hårt och huvuden ”rullat”!

  Faktum kvarstår dock, Rolf Streijffert fick 10 glädjande röster utöver SD:s 8, vilket alltså innebar 18 totalt och vad än Lissmark vill påskina, så vet ingen vem som röstade hur, då röstningen sker dolt med lappar som läggs i valurna.

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

  Mer info
 • Vart är vi på väg?

  Antidemokratin sprider sig som en löpeld.

  Fackförbund utesluter fortfarande förtroendevalda representanter för att de är medlemmar i Sverigedemokraterna, som enda skäl till sitt agerande. Ett agerande som försätter enskilda personer i en situation som verkligen inte hör hemma i en demokrati.

  Ofta förekommer också mer eller mindre lyckade försök att hindra Sverigedemokrater från att framföra sina budskap på offentliga verksamheter såsom skolor, sjukvård, brandstationer etc. samt återkommande försök från politiskt oliktänkande (eller icke alls tänkande), att sabotera torgmöten och andra lagliga demokratiska evenemang.

  Listan kan enkelt göras mycket längre, vilket dessvärre pekar på att demokratin inte fungerar fullt ut.

  Vart är vi på väg?

  Sverige är en ständigt öppen börs för ohållbar massinvandring och flumintegration. Detta ständiga utfärdande av PUT (permanent uppehållstillstånd) och Svenskt medborgarskap utan en enda motprestation såsom egenförsörjning, språkkunskaper osv. bäddar för ett ökat utanförskap, ökad social utslagning, ökad arbetslöshet samt inte minst en ökad segregering.

  Vart är vi på väg?

  Grova nerdragningar i äldrevården, ett stort antal pensionärer som inte kan leva på den pension de får. Skolor som inte är värdiga arbetsplatser för vare sig elever eller skolpersonal, samt extremt försämrad tillgänglighet inom sjukvården på nästan alla nivåer.

  Sveriges välfärd kommer att urholkas och totalt haverera om inte vansinnet stoppas.

  Vad gör vi?

  Gör din röst hörd både kommunalt och nationellt!

  RÖSTA PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA I VALET 2014 !

  Helena Ohlson, SD-Höör

  Mer info
 • FATTIGPENSIONÄRER

  Våra äldre som enligt EU;s definition anses som ”fattigpensionärer”, alltså med en inkomst under 10800:- var år 2006 ca 130000, men har 2014 ökat till ca 200000 st här i landet.

  Denna försämring har tillkommit samtidigt som regeringen med största givmildhet öst ut våra skattepengar på en okontrollerad och högt prioriterad invandring, där till exempel ett enda så kallat ensamkommande flyktingbarn kostar samhället flera tusen kronor om dagen. Ingen behöver rimligen tagit en högskoleexamen i matematik för att inse att detta naturligtvis går ut över någon annan.

  Politik är att prioritera och därför lade Sverigedemokraterna 2,6 miljarder i sin budget som ökade anslag till våra pensionärer, vilket på ett för oss helt oförklarligt sätt avslogs av regeringsalliansen inklusive de rödgröna.

  Regeringspartierna är dessutom precis samma partier som styr i Höörs kommun, något som är väl värt att tänka på!

  Det närmar sig ett nytt val och då blir det upp till dig!

  Valet är ditt att se till att dina skattepengar går till det som du tycker är viktigast!

  Stefan Liljenberg

  Mer info
 • Mer Sverige mindre EU-övergripande makt.

  Valresultatet i EU-valet gav oss ytterligare en tydlig signal om att vi är på rätt linje när det gäller kritiken av den maktförskjutning som mer och mer försvagar vårt lands självbestämmande. Tack till er alla som insett vidden av de negativa konsekvenser som detta får för vår framtida suveränitet och närhet till demokratiska beslut.

  Valresultat i Höör samt SD:s placering.

  Bosjökloster  11,43%    5:e

  Gudmuntorp  20,35%   1:a

  Höör 1          16,81%    2:a

  Höör 2          11,71%    3:e

  Höör 3          10,47%    4:e

  Höör 4          11,66%    4:e

  Höör 5          16,47%    2:a

  Höör NV        19,79%   1:a

  Tjörnarp        25,56%   1:a

  Totalt i Höör så blev resultatet 15,00% för oss Sverigedemokrater.

  13,35%
  9,14%
  8,88%
  5,14%
  17,86%
  5,74%
  17,16%
  15,0%
  2,4%
  0,2%
  4,2%
  M C FP KD S V MP SD PP JL FI

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

   

  Mer info
 • EU information och lite annat

  Vid tangenterna, Rolf Streijffert

  Den 22 mars inbjöd Distrikt Syd till EU-politisk informationsdag i Ängelholm. Stefan och jag anmälde oss ganska tidigt till träffen och tur var det då platserna ganska omgående tog slut.

  SD är ju som bekant EU-kritiska mycket beroende på att makten förs över från Sverige till Bryssel och av den anledningen vill SD omförhandla medlemskapet.

  Förste talare var Bengt Malmberg säkerhetsansvarig för SD. Bengt gav oss insyn i hans dagliga verksamhet och delade ut goda råd som kan behövas i den kommande valrörelsen. Till detta ett pedagogiskt bildspel som väckte en del tankar.

  Matthew Bonnor informerade om planerna om att införa en storregion något som inte alla av de närvarande verkade vara medvetna om. Lars-Johan Hallgren i ”Regiongruppen” har redan motionerat om folkomröstning i frågan. En storregion kan bli helt förödande för medborgarna.

  Paula Bieler vår nästa Riksdagsman talade om rättvisa, feminism och oseriösa aktivistgrupper som mer eller mindre bara gnäller. ”Sverigedemokraterna påverkar kvinnofrågor på högsta ort genom sitt kvinnoförbund”.-säger Paula Bieler. Paula kommer att bli en värdefull resurs i Riksdagen, det är vi helt övertygade om.

  Så till dagens huvudattraktion Kristina Winberg och Peter Lundgren som kandiderar till Europaparlamentet. Kristina har arbetat och bedrivit politik främst inom vårdfrågor. Peter har arbetat inom transportsektorn och har direkt egna kunskaper och erfarenheter framför allt när det gäller ”långtraderiet” det vill säga godstransporter på det svenska vägnätet. En styrka för kandidaterna att ha förankring i verkligheten vilket inte är så vanligt för de andra partiernas representanter.

  Både Kristina och Peter tog upp flera exempel på vansinnet inom EU. Till exempel kostar det varje skattebetalare i Sverige 670 Kr i månaden för att få vara med i cirkusen. Ytterligare ett flertal exempel togs fram. Eventuella samarbetspartners i EU får anstå till det valet är över. EU är ett överstatligt organ som alltmer börjar likna en federalistisk stat.

  Peter menade att han och Kristina skall arbeta hårt för att avskaffa sig själva så snart som möjligt.

  Så var då lördagseftermiddagen slut och kosan styrdes till våra hem i Höör. Ytterligare en dag med mer kunskap och ett breddat nätverk.

  Sist men inte minst:

  RÖSTA IN VÅRA KANDIDATER I EUROPAPARLAMENTET DEN 25:E MAJ 2014.

   

  Rolf Streijffert/Stefan Liljenberg

  Mer info
 • MittSkåne Turism

  MittSkåne Turism var tänkt att bli en gemensam organisation i bolagsform, för att tillvarata och expandera besöksnäringen i de tre kommunerna Höör, Eslöv och Hörby. En förutsättning för att detta skulle kunna genomföras på det sätt som var tänkt, var naturligtvis att de tre kommunerna var för sig godtog förslaget.

  Eslöv var först att gå med, sedan tog också vi i Höör samma beslut. Hörby har dock ända sedan MittSkåne Turism kom på agendan haft en mer negativ syn på det hela, första gången dom hade uppe ärendet så slutade det med återremiss. Dom har också sedan länge ett väl fungerande samarbete med Linderödsåsens Turistförening, vilket ger en stor fördel.

  Vi Sverigedemokrater i Höör har med stigande intresse följt de turbulenta turerna kring det här, så vi, Stefan och Rolf åkte därför in till Hörby på måndagskvällen den 31 Mars för att se hur deras slutliga beslut i fullmäktige skulle bli. Vi var framme i god tid och det märktes direkt att detta var något som Hörbyborna tyckte verkade intressant. Det blev en otrolig tillströmning av åhörare, något liknande har vi tyvärr aldrig sett i Höörs fullmäktigesal!

  Först drog det ut på tiden med andra ärenden, som verkade väldigt viktiga för vissa ledamöter. Inriktningsmålen avseende om hur mycket cykelvägar man skulle eftersträva att bygga och var, blev till ett tungt ärende, med en mängd olika förslag, många ganska ogenomtänkta och flummiga.

  Slutligen blev det ändå dags för kvällens höjdpunkt, MittSkåne Turism, som var en verkligt het potatis i detta forum. Bara någon timme före sammanträdet hade moderaternas partigrupp splittrats i sina ståndpunkter och en majoritet hade bestämt sig för att rösta ner förslaget. Lars Ahlkvist (M), Hörbys kommunalråd backade dock inte från sin egen övertygelse, utan röstade emot sina partikamrater, vilket måste ses som en stor missräkning och nästintill katastrof för både hans och de övriga moderaternas tillförlitlighet. Många talare äntrade talarstolen och många hårda ord fälldes, M:s partigrupp behöver nog en del tid på sig för att slicka såren efter det här och försöka visa upp en mer enad bild utåt om de ska lyckas stärka sitt förtroende hos allmänheten.

  Beslut togs ändå till slut och ”MittSkåne Turism” röstades ner av en stor majoritet i Hörbys kommunfullmäktige, röstsiffrorna blev 22 nej och 12 ja, fyra avstod.

  Efter att Hörby alltså nu sagt nej, så är det mycket tveksamt hur och om Eslöv/Höör själva kan gå vidare med projektet så som det är utformat. Det måste under alla förhållanden i så fall omarbetas så att det anpassas till de nya förutsättningarna.

  Höörs turistförening gick i konkurs förra året efter en hel del ekonomiska oegentligheter, så vi behöver få till något nytt. Vi får inte negligera den styrka som turistnäringen uppvisat de senare åren, tillväxtkraften är stor och vi behöver utnyttja dess fördelar. Vi har en kommun med en vacker natur att visa upp och företag som både vill och kan hjälpa besökare att trivas här!

   

  Stefan Liljenberg/Rolf Streijffert

   

  Mer info