Socialstyrelsens brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt boende i Höör | Sverigedemokraterna i Höör

Socialstyrelsens brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt boende i Höör

Skånska Dagbladet hade 161216 och 161218 några artiklar med anledning av den senaste brukarundersökningen avseende hemtjänst och särskilt boende.

De här enkäterna har ett ganska litet antal svarande och är av naturliga skäl därför inte heller den absoluta sanningen. Dock kunde man i hemtjänstens resultat se några ganska tydliga förbättringar mot tidigare. Fler ansåg sig veta vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, bättre information om tillfälliga förändringar, man kan påverka och man upplever ett bättre bemötande från personalen.

Hemtjänsten i Höör har egentligen bara positiva siffror och även om det självklart alltid finns förbättringsområden, så kan både ledning och personal i stort känna en god tillförsikt med de förbättringar dom hittills genomfört.

Avseende så kallat ”särskilt boende” så är de svarande 38st (av 70), vilket är en alltför liten grupp för att ge mer än en fingervisning. Viktiga frågor som dock ändå sticker ut och fått fler negativa svar än tidigare är att man inte ser maten/måltiderna som trevliga och inte känner tillräcklig trygghet och personalförtroende. Men än en gång få svarande, en person av 38st betyder ca 5,5% förändring i mätningen om den svarar positivt eller negativt.

Något som däremot är den kanske allvarligaste bristen i Höörs kommun, är bristen på så kallat ”särskilt boende”. I SKD 161216 uttalar sig socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) att det är inte kommunen som säger nej till de sökande, utan de sökande som själva säger nej.

Jag tror inte att hans uttalande är speciellt genomtänkt, eller ens överensstämmande med verkligheten! Får man ett beslut om en plats på ett äldreboende som ligger externt i en annan kommun, så är det självklart en nackdel för både den sökande och dennes anhöriga. Man vill nog oftast bo i hemkommunen, men då Höörs kommun lider stor brist på boendeplatser och har gjort så ända sedan Orupslund lades ner så blir det allt oftare beslut om externa platser. Ingenting har heller gjorts för att förbättra situationen, utan allt dras i långbänk. Den politiska styrkan finns inte för att ta kraftfulla beslut!

SD-Höör har länge agerat för en bättre äldreomsorg och här kommer några av våra tidigare förslag!

2007

SD lägger i slutet av året en motion om att de som är 80 år eller äldre själva utan biståndsprövning skall avgöra om dom önskar ett särskilt boende.

2009 Motionen avslås i kommunfullmäktige. Man hänvisar från socialnämndens ordförande att man inte kan hantera en sådan ovisshet avseende antalet som skulle önska en boendeplats. Vi tycker detta låter underligt, ingen söker väl ett särskilt boende om man inte känner verkligt behov av stöd.

2011

Socialnämnden föreslår att Orupslunds äldreboende inom tre år skall läggas ner, vilket SD reserverar sig emot, då vi anser att behovet kommer att öka framöver.

2012

Social sektor beslutar om nerläggning av första våningen på Orupslunds äldreboende, vilket SD motsätter sig.

2013

Dråpslaget mot Orupslunds äldreboende kommer, då även våning två och tre läggs ner. Anledningen sägs vara att nästan ingen söker äldreboendeplatser numera. SD är mycket tveksamma till detta och yrkar avslag på beslutet.

2014 Redan i början av året har ”förändringens” tid inträtt och kommunen ”saknar” plötsligt platser för de som är i behov av plats på äldreboende. När platser saknas så blir också bedömningskraven högre och det blir svårare att få ett positivt beslut. Kostnaderna för externa placeringar ökar efterhand.

2015

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av matkostnaden på äldreboendena med 800:-/månad. SD yrkar avslag på detta och föreslår i stället en mindre höjning på 375:-/månad.

SD lägger också fram en motion om att minst 25 nya boendeplatser skall färdigställas för social sektor att använda senast 2018.

2016 Vår motion avslås i kommunfullmäktige Januari, trots att ett allt större antal boendeplatser köps externt och att både ”Visionen” för Höör och Årsberättelsen från social sektor påvisar ett ökat behov av platser inom framförallt äldreomsorgen.

Socialnämnden hemställer i Maj att kommunfullmäktige utreder förutsättningar för att bygga nytt särskilt boende! Underligt vad fort det svänger, så länge som det inte är SD:s förslag dvs.

”Välkommen till verkligheten!”

Stefan Liljenberg, gruppledare SD-Höör