Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 5

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • ANHÖRIGINVANDRING

  Av stefan.liljenberg den 20 februari, 2017
  0

  Kan vi andas ut nu när den värsta asylanhopningen verkar har minskat? Knappast för nu kommer det ytterligare en migrationsbomb med människor som vill komma till Sverige på grund av att anhöriga till dem finns i vårt land.

  Migrationsverket kalkylerar kallt med att ca.160 000 nya ärenden skall behandlas i år. På längre sikt räknar Migrationsverket att det fram till 2019 kommer att finnas 317 000 ärenden om anhörighetsinvandring som skall behandlas.

  Men visst det skapar ju arbetstillfällen. Sedan valet 2014 har antalet anställda på migrationsverket ökat med ca.60 procent eller i siffror från ca.5000 anställda till dagens ca. 8 000. Lönekostnaderna har ökat till ca.325 miljoner kronor i månaden, eller ca 4 miljarder kronor om året.

  Bostäder, sjukvård, tandläkare, skolor mm. är minst sagt hårt ansträngda redan idag för att inte säga att kaos råder på en hel del orter. Patienter ligger flera dygn i sjukhuskorridorer. Problemen eller utmaningarna som de så vackert heter från PK-håll skyfflas helt enkelt över till kommunerna genom den tvångslagstiftning som råder.

  Den 21 juni (2016) fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli (2016) och tre år framåt.

  Den nya lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd får permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015. Fortfarande kvarstår den stora frågan i all väsentlig grad om vem som är vem. Det vill säga att individen är den han eller hon uppger sig vara. Reglerna säger också att en DNA-analys får utföras. Det ska ske frivilligt och på statens bekostnad. DNA-analys kan bli aktuellt i fall som rör återförening som rör familjeåterförening mellan minderåriga barn och deras föräldrar. Det är obligatoriskt för Migrationsverket att erbjuda DNA-analys om övriga utredningar om släktskapet inte är tillräckliga för att uppehållstillstånd ska beviljas. Tillfälliga uppehållstillstånd tror jag på den dagen jag ser det. En viss dämpande effekt kan kanske förväntas när det gäller nya ansökningar, men samtidigt kommer nog ytterst få av dessa ”tillfälliga” besökare återvända självmant. De får antagligen PUT så småningom eller kommer helt enkelt att strunta i att  åka hem. 

  När är det dags att vakna upp och en gång för alla inse vad som händer i vårt land? När skall våra rikspolitiker värna om Sverige och svenskarna och sluta behandla oss som en andra klassens medborgare. Annie Lööf och hennes anhang är fullständigt livsfarliga för landet med god anslutning av övriga partier som fortfarande ligger och sover eller i bästa fall är blåögda och fortsatt naiva. Det är hög tid att inse fakta och den rådande verkligheten.

  Det verkar som att Moderaternas AKB vill ändra migrationspolitiken, men glöm inte för en sekund hennes före detta chef katastrofen Reinfeldt som är orsaken till allt elände. En större sverigehatare går inte att finna och hatet har kanske smittat av sig? Det är inget av riksdagspartierna som vill ha ett samarbete med SD och vi får aldrig glömma hur de behandlat oss genom åren. De är de goda och vi är fortfarande de onda i deras förvirrade värld! ”Vem i hela världen kan man lita på?

                                           

  Rolf Streijffert, Ordförande SD-HÖÖR

 • SD-Höörs årsmöte 2017

  Av stefan.liljenberg den 13 februari, 2017
  0

  Lördagen den 11/2 höll SD-Höör årsmöte och samtliga ärenden togs med enhälligt beslut. Valberedningens förslag till styrelse togs också i sin helhet och styrelsen representeras på följande sätt:

  Ordförande: Rolf Streijffert (omval)

  Vice ordf:     Helena Ohlsson (omval)

  Ledamot:     Stefan Liljenberg (omval)

  ”                   Peter Rönngren (omval)

  ”                   Jacob Engnell (tidigare suppl)

  ”                   Robert Nilsson (nyval)

  Suppleant:   Ismo Pääkkönen (nyval)

  ”                   Fredrik Jönsson (tidigare led)

  Styrelsen tackar samtliga närvarande för deras stöd och ser fram emot 2017 med tillförsikt.

  Stefan Liljenberg, gruppledare

 • Nytt år och nya utmaningar.

  Av stefan.liljenberg den 31 januari, 2017
  0

  Ungefär halva mandatperioden har nu förflutit. Problem har vi inga i kommunen bara utmaningar.

  En av dessa utmaningar är hur vi på ett vettigt sätt skall kunna lösa tillgången av förskolelokalerna för våra minsta. Kreativa lösningar brukar lysa med sin frånvaro men en sådan presenterades genom ett förslag om att köpa in en så kallad ”förskolebuss” med i första hand syftet att barnen skulle kunna komma ut i naturen. Om detta finns ju inget att säga under förutsättning att det blir budgeterat och finansierat vilket det inte är. Ett av argumenten för inköp var att man skulle kunna använda bussen som förskolelokal genom en lämplig placering vid någon förskola. Någon innovativ tjänsteman hade funnit bussen på Blocket. Resan börjar dock från fel håll.

  Först bygger man väl stationära verksamhetsanpassade förskolor? Räcker inte dessa till kan lämpliga ersättningslokaler inventeras och är det renons på sådana kan kanske paviljonger accepteras under en begränsad tid. Men en buss?

  Byggandet av de planerade förskolelokalerna i Sätofta har dragits i Fälldins berömda långbänk. En av orsakerna är att det är en oklar struktur om vem som skall göra vad. Ibland känns det som om total förvirring råder. Vad det i grund och botten handlar om är det gammalmodiga uttrycket ”ordning och reda!” Återigen kommunens brist på dokumentation. BUN har kämpat och kämpar vidare men Kommunstyrelsen har varit svårväckt och tar god tid på sig att komma ur morgontofflorna. Är detta månne ett resultat av den berömda Höörmodellen som utmynnar i ren handlingsförlamning. Under alla omständigheter är detta en skandal av stora mått.

  Årets första sammanträde i Kommunfullmäktiga exekverades den 25 januari. Som vanligt smyghöjningar som drabbar våra äldsta medborgare. Låt vara att det inte handlar om några stora belopp vid varje tillfälle men det är kontinuiteten som medför att det på sikt kan bli en ekonomisk belastning för den enskilde medborgaren. Den här gången handlade det om kyrkoavgiften som underlag vid avgiftsbeslut. Ärendet hamnade på återremiss så vi får vänta och se vad som kommer ut så småningom.

   Hur vi tar hand om våra äldre är en sorts indikator på hur värdiga och solidariska vi är. Att som samhälle ljuga sig blå om sin egen godhet, att putsa upp förljugna medaljer, att försöka vara hela världens samvete medan man täpper till truten på människor som höjer rösten, har blivit en svensk paradgren. 

  Vi har en skyldighet (som egentligen är en fantastisk möjlighet) att ge våra äldre en fantastisk, värdig och meningsfull sista tid i livet. Detta är människor som gått före, som krattat manegen åt OSS, som byggt det välstånd som dagens politiker med en sällan skådad iver är på väg att pulvrisera. De är värda vår respekt, all vår omsorg, all vår kärlek!

  Ett ärende som väckte debatt på fullmäktige gällde partistödet. 2014 infördes en punkt där en extern granskare skall intyga att partistödet används på rätt sätt det vill säga att stärka den lokala demokratin. Det sägs inte vem eller vilka kvalifikationer som krävs för intygsskrivaren.

  Det har alltså varit oklart länge vad som över huvud taget gäller för partiernas redovisning till kommunen. Klart är emellertid att partierna år från år har sänt in ekonomiska redovisningar inklusive revisionsberättelser. Man kan lugnt säga att hela kompletta bokföringar har kommit kommunen till del vilket i sig inte skall vara behövligt. Alltså hänger det på granskningsintyget. Märkligt att administration inte hör av sig och efterlyser ett granskningsintyg när alla andra adekvata handlingar granskas.

  Utav detta gör Moderaterna med Johan Svahnberg i spetsen ett stort nummer och menar att det bara är V som skall ha partistöd eftersom bara de har följt regelverket fullt ut. Det skedde en omröstning för kommunstyrelsens förslag kontra M. Kommunstyrelsens förslag vann bifall och M begärde inte votering ensingång.

  Det skall bli intressant att se om M kommer att begära ut sin del av partistödet eller att de lever som man lär och då borde ju konsekvensen bli av partiets ”höga svansföring” att ”nej tack vi skall inte ta emot något partistöd eftersom vi inte har uppfyllt kriterierna för ett sådant.”

  Åtskilliga kommuner i landet har ett par enkla blanketter som skall fyllas i vad gäller ekonomin. Till detta ett exempel på hur en granskningsrapport kan se ut.

  Det kan inte vara meningen att de politiska föreningarna skall öppna upp hela sin bokföring för ickemedlemmar. Det är alltså fritt fram för samtliga partier som det är nu att få en insyn i varandras ekonomiska göranden och låtanden.

  Under innevarande år (2017) skall kommunadministrationen i Höör presentera en gångbar version för redovisning och granskning, det tackar vi särskilt för!

  Rolf Streijffert

  Ordförande

  SVERIGEDEMOKRATERNA HÖÖR

   

   

   

   

 • Socialstyrelsens brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt boende i Höör

  Av stefan.liljenberg den 19 december, 2016
  0

  Skånska Dagbladet hade 161216 och 161218 några artiklar med anledning av den senaste brukarundersökningen avseende hemtjänst och särskilt boende.

  De här enkäterna har ett ganska litet antal svarande och är av naturliga skäl därför inte heller den absoluta sanningen. Dock kunde man i hemtjänstens resultat se några ganska tydliga förbättringar mot tidigare. Fler ansåg sig veta vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, bättre information om tillfälliga förändringar, man kan påverka och man upplever ett bättre bemötande från personalen.

  Hemtjänsten i Höör har egentligen bara positiva siffror och även om det självklart alltid finns förbättringsområden, så kan både ledning och personal i stort känna en god tillförsikt med de förbättringar dom hittills genomfört.

  Avseende så kallat ”särskilt boende” så är de svarande 38st (av 70), vilket är en alltför liten grupp för att ge mer än en fingervisning. Viktiga frågor som dock ändå sticker ut och fått fler negativa svar än tidigare är att man inte ser maten/måltiderna som trevliga och inte känner tillräcklig trygghet och personalförtroende. Men än en gång få svarande, en person av 38st betyder ca 5,5% förändring i mätningen om den svarar positivt eller negativt.

  Något som däremot är den kanske allvarligaste bristen i Höörs kommun, är bristen på så kallat ”särskilt boende”. I SKD 161216 uttalar sig socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) att det är inte kommunen som säger nej till de sökande, utan de sökande som själva säger nej.

  Jag tror inte att hans uttalande är speciellt genomtänkt, eller ens överensstämmande med verkligheten! Får man ett beslut om en plats på ett äldreboende som ligger externt i en annan kommun, så är det självklart en nackdel för både den sökande och dennes anhöriga. Man vill nog oftast bo i hemkommunen, men då Höörs kommun lider stor brist på boendeplatser och har gjort så ända sedan Orupslund lades ner så blir det allt oftare beslut om externa platser. Ingenting har heller gjorts för att förbättra situationen, utan allt dras i långbänk. Den politiska styrkan finns inte för att ta kraftfulla beslut!

  SD-Höör har länge agerat för en bättre äldreomsorg och här kommer några av våra tidigare förslag!

  2007

  SD lägger i slutet av året en motion om att de som är 80 år eller äldre själva utan biståndsprövning skall avgöra om dom önskar ett särskilt boende.

  2009 Motionen avslås i kommunfullmäktige. Man hänvisar från socialnämndens ordförande att man inte kan hantera en sådan ovisshet avseende antalet som skulle önska en boendeplats. Vi tycker detta låter underligt, ingen söker väl ett särskilt boende om man inte känner verkligt behov av stöd.

  2011

  Socialnämnden föreslår att Orupslunds äldreboende inom tre år skall läggas ner, vilket SD reserverar sig emot, då vi anser att behovet kommer att öka framöver.

  2012

  Social sektor beslutar om nerläggning av första våningen på Orupslunds äldreboende, vilket SD motsätter sig.

  2013

  Dråpslaget mot Orupslunds äldreboende kommer, då även våning två och tre läggs ner. Anledningen sägs vara att nästan ingen söker äldreboendeplatser numera. SD är mycket tveksamma till detta och yrkar avslag på beslutet.

  2014 Redan i början av året har ”förändringens” tid inträtt och kommunen ”saknar” plötsligt platser för de som är i behov av plats på äldreboende. När platser saknas så blir också bedömningskraven högre och det blir svårare att få ett positivt beslut. Kostnaderna för externa placeringar ökar efterhand.

  2015

  Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av matkostnaden på äldreboendena med 800:-/månad. SD yrkar avslag på detta och föreslår i stället en mindre höjning på 375:-/månad.

  SD lägger också fram en motion om att minst 25 nya boendeplatser skall färdigställas för social sektor att använda senast 2018.

  2016 Vår motion avslås i kommunfullmäktige Januari, trots att ett allt större antal boendeplatser köps externt och att både ”Visionen” för Höör och Årsberättelsen från social sektor påvisar ett ökat behov av platser inom framförallt äldreomsorgen.

  Socialnämnden hemställer i Maj att kommunfullmäktige utreder förutsättningar för att bygga nytt särskilt boende! Underligt vad fort det svänger, så länge som det inte är SD:s förslag dvs.

  ”Välkommen till verkligheten!”

  Stefan Liljenberg, gruppledare SD-Höör