Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 3

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Ekonomisk chock!

  Av stefan.liljenberg den 2 februari, 2018
  0

  Protokollsanteckning angående bokslut på BUN:s sammanträde 2018-01-29

  Från Sverigedemokraternas sida är vi djupt oroade över det stora underskott mot budget som uppstått. Ett underskott som inte heller alls funnits med i de ekonomiska prognoser som legat till underlag för verksamheten under året. Det underskott som i Oktober beräknades uppgå till ca en miljon, har i bokslutet två månader senare ökat till nära tio miljoner. Denna snabba förändring har kommit som en stor överraskning för oss och även om skolornas verksamhet varierar över ganska kort tid, så tyder resultatet och den sena informationen på stora brister i den ekonomisk kontrollen.
  Vi ser också allvarligt på de konsekvenser detta riskerar få för verksamheten framöver, då kommande budget med ytterligare sparbeting skall efterlevas. Sverigedemokraterna kommer att verka för att en djuplodande analys av BUN:s ekonomi sker, så att anledningen till ”varför” kostnaderna skenat iväg får en tydlig förklaring!

  För SD-Höörs representanter i BUN

  Stefan Liljenberg

 • Duscha, eller?

  Av stefan.liljenberg den 30 januari, 2018
  0

  På Socialnämndens sammanträde 180125 togs beslut om nya riktlinjer inom SÄBO. Sverigedemokraterna lämnade en protokollsanteckning enligt nedan i ärendet. Beslutet är i och för sig inte fullt så dramatiskt som det ibland en aning onyanserat framstår, men faktum kvarstår, våra äldre och andra med omsorgsbehov drabbas allt oftare av diverse nerdragningar i den service man borde kunna förvänta sig. Att detta skulle ha något som helst samband med de stora kostnader som andra mer ”prioriterade grupper” i samhället får ta en allt större del av är naturligtvis fortfarande en ickefråga!

  Skattehöjningar och avgiftshöjningar beror självklart på ”annat”, men sanningen kommer allt närmare våra medborgare efterhand som de stora underskotten i tex social sektor skall hanteras, antingen som ytterligare skattehöjningar eller avkall på omsorg!

  Protokollsanteckning angående riktlinjer SÄBO Socialnämnden 2018-01-25

  Att vi från Sverigedemokraternas sida kommit fram till att stödja förslaget om att minska antalet gånger den boende schablonmässigt skall duscha, från två till en gång per vecka har förvisso inte varit något enkelt beslut. I själva verket ser vi oss nödsakade att göra så på grund av tvingande ekonomiska omständigheter. Omständigheter som vi som parti tyvärr inte haft möjlighet att kunna påverka eller förhindra.
  Vi anser att likabehandling i så stor omfattning som möjligt skall gälla för alla medborgare, men vi ser tyvärr en tendens till att detta allt oftare urholkas och allt mer negativt drabbar våra äldre och andra med omsorgsbehov.

  Stefan Liljenberg och Lars Andersson SD-Höör

   

 • GOD JUL OCH ETT GOTT 2018

  Av stefan.liljenberg den 22 december, 2017
  0

  SD-Höör önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

  Vi tar nya självklart nya tag efter julhelgen!

 • V22, Gatubelysning

  Angående gatubelysning på landsbygden, SKD 2018-12-16

  Av stefan.liljenberg den 17 december, 2017
  0

  Sverigedemokraterna varnade för kommande ”släckning” av gatubelysningar på landsbygden, redan 2014-05-26 i dåvarande Frostabladet!

  Nu drygt tre år senare, så uppmärksammas problemet i Maglasäte.

  Vår annons V22, 2014 Gatubelysning, klicka på bilden så får du en förstoring!

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Budget i Kommunfullmäktige 2017-11-29

  Av stefan.liljenberg den 8 december, 2017
  0

  Kvällens mest uppmärksammade ärende blev självklart budgeten för 2018. Höör styrs som bekant av de sex partier som bildat ”Höörsmodellen”, en konstellation med fundamentalt olika grundsyn, allt från M till V och MP.
  Fler åhörare än vanligt fanns på plats, förmodligen mest för att få veta vilka förmåner de skulle få efter den stora skattehöjningen på 95 öre som budgeten innebär.
  Nu blev det tvärtom, efter en skattehöjning motsvarande drygt 30 miljoner, blir det ändå under 2018 neddragningar inom viktiga verksamheter och sedan ytterligare besparingar på nämnderna med 2% per år. Någon som helst buffert för oförutsedda kostnader finns inte heller och likviditetsproblemen kräver stor upplåning. Låneskulden per invånare ökar från 7405:- 2017 till 9651:- 2018, alltså med ca 30%. Prognosen ser inte bättre ut för 2019 (12248:-) och 2020 (14174:-)
  Kompromisser, långsamhet, avvaktande, politiskt stora kostnader och tveksam ekonomisk kontroll och styrning belastar resultatet.
  Det finns inte heller några resurser avsatta för att hantera ett ökat antal invandrare ( mig.verket sänder fler 2018) utan egenförsörjning. Höörs kommun har enligt budgeten ”inga” kostnader för detta, trots att kommunens anställda i både Social sektor och skolan gör ett tungt och gediget arbete för att hantera situationen på bästa sätt.
  Socialnämnden visar ett stort underskott, mest beroende på externa placeringar inom äldreomsorgen. Den fördyring externa placeringar innebär beror främst på att Orupslunds tidigare äldreboende sedan 2013 används som boende för nyanlända yngre män och borde naturligtvis bokföras därefter!
  Barn o Utbildningsnämnden visar också stort underskott, men detta har faktiskt vissa positiva anledningar. En ganska stor inflyttning av barnfamiljer till Höör innebär att antalet förskolebarn ökar, vilket blir en kostnad åtminstone initialt. Nu har nämnden sedan länge påvisat ökningen av förskolebarn, men Kommunstyrelsen har inte reagerat i tid. Ett antal baracker har i all hast blivit lösningen, med höga hyror som följd. Detta är en följd av undfallenhet som fanns redan under förra mandatperiodens alliansstyre!
  Sammanfattningsvis så är det vad man gör eller inte gör som visas i resultatet och resultatet för Höörs kommun är inte tillfredsställande. Fem kommuner av Sveriges 291 höjer skatten inför 2018 och trist nog så har ”Höörmodellen” placerat oss bland dessa fem.
  Stefan Liljenberg, ledamot för SD