Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 24

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Alla samhällsmedborgares lika värde?

  Av Admin den 3 oktober, 2007
  0
  0

  Långsamt men obevekligt rullar samhällsutvecklingen mot elitsamhället. En mindre del av befolkningen –eliten, lever alltmer avskild från de som inte har uppnått någon ekonomisk eller social ”position”. Denna elit lever avsevärt bättre än resten men tror sig ändå veta vad som är bäst för oss andra. Den håller sig med vackra principer som andra ska leva efter, bara man slipper själv. (Beslutsfattarna bor inte i Rosengård i Malmö eller Kungsmarken i Karlskrona ex. vis.) Vi ser allt tydligare tendenser till en amerikansk utveckling där de som har råd bosätter sig innanför en bom, gärna med inpasseringsvakt etc ; Snart är det ett faktum även här, men vi andra ska leva i det Utopia eliten skapat åt oss att leva i. Den moderna tidens förbannelse, den så kallat upplyste och moraliskt högtstående politikern bildar tillsammans med näringslivstoppar, kulturpersonligheter (vilket idiotiskt ord), högre tjänstemän och andra samhällets stöttepelare en ohelig allians som fjärmar sig alltmer från, och känner föga gemenskap med, folkets flertal. De identifierar sig hellre med eliten i andra länder, som överheten alltid gjort. Ibland har man till och med svårt att dölja sitt förakt för allmogen och försöker med olika kampanjer ändra dess beteende eller åsikter. Kanske är det en skön känsla att, varje kväll när man släcker lampan, njuta av det guldgula ljuset från den gloria man själv placerat över sitt huvud och tänka:” Å, vilket vackert samhälle jag är med och skapar åt pöb.. eh.. jag menar folket…konstigt att de inte uppskattar det. Men det kan vi nog ändra på med lite information i skolor och sådär.” Att skenet från välviljans gloria falnar efterhand gör ingenting ty det kompenseras mer än väl av det skarpa ljuset från den upplysta despotins ledstjärna…. När det gäller att mer handfast gynna sig själv visar överheten/eliten också en imponerande handlingskraft. Ett exempel från det ekonomiska området: när momsen ”breddades” för några år sedan lade man moms på tågbiljetter men inte flygbiljetter, på biobiljetter men inte operabiljetter o.s.v…. Och vilken samhällsklass flyger mest och går mest på operan ?
  Ett i tiden något mer närliggande exempel finns på det juridiska området: En skånsk överåklagare –Sven Erik Alhem – hävdar att våldsbrott som begås mot poliser, högre statstjänstemän, journalister etc. ska bestraffas hårdare än brott mot andra. Detta för att de är brott riktade mot ”samhället”. Eftersom ingen debatt förs i frågan får man väl tyvärr dra slutsatsen att samhällets övriga stöttepelare är eniga med honom. Vi kommer säkert att få se domstolar döma ut hårdare straff för mord på jurister och journalister än mord på svetsare och lantbrukare. Egentligen ligger det tyvärr en tragisk logik i förslaget; redan idag är gärningsmannens bakgrund, leverne eller åsikter mycket betydelsefulla vid straffutmätning, förslaget innebär ju bara att även offrets samhällsställning tillmäts en stor betydelse. Ett brott mot någon ur eliten är alltså ett brott mot staten?! Man mår illa.
  Att överåklagarens förslag dyker upp just nu är nog ingen tillfällighet, när vi nu är på väg att lämna den fria åsiktsbildningens, jämlikhetens och trygghetens lilla parentes i historien bakom oss. Förslaget fyller mig trots det med illamående och motvilja, ty liv och hälsa är lika värdefulla ting för hög som låg. Och nog är väl en svetsare eller lantbrukare lika mycket samhällsmedborgare som en journalist eller åklagare?
  Inget nytt under solen; överheten och dess medlöpare har genom hela historien betraktat sig som värdefullare än allmogen. Bönder, trälar och de med obekväma åsikter fick allt erfara att rättvisan inte är blind. Efter några årtionden med en något mer täckande ögonbindel har fru Justitia åter börjat kika under den.
  Dessa saker är emellertid nog så tydliga tecken på att vi med accelererande fart är på väg in i ett mer elitstyrt samhälle. Allmogens, det vanliga folkets, inflytande minskas, ty de tycker ju ofta ”fel” eftersom de inte uppnått de akademiska höjder från vilka man ser allt klart och ”kan och vet” så mycket. Debatt i brännande samhällsfrågor förs enbart mellan de som anses politiskt korrekta nog att släppas fram i media, vilket nästan undantagslöst är liktydigt med personer ifrån olika delar av elitskiktet. Även dagsaktuella händelser och nyheter selekteras och filtreras på ett sådant sätt att de ska ”skapa opinion” och i slutändan leda in allmänhetens åsikter i den politiska korrekthetens fålla. Någon kanske säger att jag överdriver nu, så illa är det väl inte. Tyvärr tror jag att det är så här, men om jag skulle ha fel –det har faktiskt hänt- så är det illa nog att många människor uppfattar situationen i samhället så här. Det tar sig naturlig nog ofta uttryck i en misstro mot den parlamentariska demokratin och mot massmedia. Man kan ju lätt konstatera att det finns en tydlig uppgivenhet som visar sig som minskat politiskt intresse och inåtvändhet –in i den lilla världen, den man har inflytande över. Det låga valdeltagandet i EU-valet talar sitt tydliga språk. För att råda bot på detta har till och med föreslagits att man ska införa röstplikt, kanske kopplat till något straff för den som vägrar. Förslaget härrör naturligtvis från en yrkespolitiker ur det största partiet.
  Men alla möjligheter till opposition är inte stängda. Sverigedemokraterna är på frammarsch och i kraftig tillväxt. Under de femton år som jag varit med har jag aldrig upplevt en sådan optimism och en sådan tillströmning av medlemmar och sympatisörer som nu. Allt tyder på att vi tar oss in i riksdagen i nästa val, det är en åsikt som hörs även från oberoende bedömare och t.o.m. från våra motståndare.

  Anders Westergren, SD-Höör

 • Motion till Höörs kommunfullmäktige

  Av Admin den 3 oktober, 2007
  0
  0

  Många näringsidkare, lantbrukare, djurhållare etc. i vår kommun upplever idag problem när det gäller kontakter med de kommunala myndigheter som har att hantera och handlägga frågor inom Miljö och Byggnadsområdet. Det har på många håll uppstått ett motsatsförhållande som utmynnat i onödiga problem dels för den enskilde eller företaget, dels för de kommunala myndigheterna. Detta gäller bland annat inom tillsynsverksamhet, tillståndsgivning samt byggnads och ombyggnadsärenden. I en del fall upplever näringsidkarna eller de enskilda personer som berörs, sig direkt motarbetade och ibland kan en till synes olika behandling av snarlika ärenden väcka anstöt – ett förhållande som troligen kunde undvikits med en enklare, tydligare och från början välvilligare tillämpning av regler och förordningar. Vare sig dessa uppfattningar har fullt fog för sig eller ej, skapar de åtminstone inte någon god grund för ex.vis den utveckling av de mindre företagen eller den landsbygdsutveckling som samhället i stort, liksom vår kommun är i så stort behov av.
  Problemet finns över hela landet och är till stor del en följd av de många bestämmelser som finns inom de nämnda områdena men även av den ofta stela tillämpningen. Saken har på senare tid uppmärksammats alltmer, särskilt i lantbrukets fackpress.
  Det synes därför föreligga ett stort behov av en översyn av de regler som finns på området och som kommunen har direkt eller indirekt inflytande över, tillämpningen av dessa inklusive tillämpningen av de regler beslutade på högre nivå som gäller samt de allmänna arbetsmetoder som används vid behandlingen av ärenden inom Miljö och Byggområdet.

  FÖRSLAG:
  Kommunfullmäktige beslutar att en utredning görs inom Miljö och Byggområdet med syfte att dels förenkla de regler som kommunen har inflytande över, dels säkerställa en så lika tillämpning som möjligt av dessa och de på högre nivå beslutade reglerna, samt dels så långt det är möjligt underlätta kontakten med de kommunala myndigheterna för de företag och enskilda kommuninnevånare som berörs. Utredningen skall utmynna i ett förslag att föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
  Höör 10 Mars-07
  Anders Westergren kf-ledamot för Sverigedemokraterna

 • Motionsbrist?

  Av Admin den 21 september, 2007
  0
  0

  Det har från diverse mer eller mindre seriösa håll påpekats att vi Sverigedemokrater är dåliga på att motionera i våra kommuner. Detta är ett påstående utan jämförelser med övriga partier, varför det egentligen inte behöver försvaras.
  Vad är då den egentliga anledningen till att man lägger en motion i kommunfullmäktige?
  Först och främst så måste motionen ha en förankring i en stor del av kommunens innevånare. Den skall även ha en realistisk både ekonomisk och socialt anpassad plan. Den måste oxå ha en möjlighet att om inte gå igenom i kommunfullmäktige så åtminstone skapa en meningsfull debatt för framtiden.
  Det skrivs hundratals motioner kommunalt (och i riksdagen) från olika partier som aldrig någonsin har en chans att bli tagna på allvar.(Meningslöst)
  Vi Sverigedemokrater i Höör vill att du som väljare ska se vad vi vill och gärna komma med synpunkter på vårt arbete.
  SD-Höör
  Stefan Liljenberg

 • Alliansskatt på fastigheten

  Av Admin den 21 september, 2007
  0
  0

  070921
  Fastighetsskatten sk. avskaffande blev en stor besvikelse för merparten av Sveriges villaägare. Vi kommer i fortsättningen att bli som mest beskattade i början av vår ev. uppbyggnad av en egen fastighet. När vi är unga och jobbar som hårdast och satsar som mest på att bygga upp en framtid i en egen bostad då straffbeskattas vi som mest. I stället borde väl beskattningen i huvudsak inträda då man erhåller ev. vinst på sin fastighet. Detta förslag från alliansen är nästan detsamma som att man skulle beskattas som hårdast på den första delen av sin lön, för att sedan ju mer man tjänar skulle få mindre skattesats. Framöver blir det alltså skattemässigt oändligt mycket mer lönsamt att ”bygga in,(gömma?)” förmögenheter i stora fastigheter med plats för flera generationer än att fördela resurserna generationsvis.
  Om och jag upprepar OM det överhuvudtaget skall finnas någon typ av ”straff” för att man satsar sitt sparkapital på ett eget boende, så skall det väl ändå inte drabba dem hårdast som är vår och landets framtid!
  Stefan Liljenberg
  KF-Ledamot SD-Höör

 • Motion till Höörs kommunalfullmäktige

  Av Admin den 15 september, 2007
  0
  0

  Höör 2007-04-10
  Området vid Ekeliden och Tjurasjö är sedan gammalt en för Höör välkänd, omtyckt och vacker naturupplevelse nära centrum. I dag bedrivs här även skolverksamhet där barnen samtidigt ges tillfälle att vara ”nära” naturen. Ju mer samhället framledes växer omkring området desto mer unikt och viktigt som oas kommer det att vara om det behandlas med varsamhet.
  I grönstrukturprogrammet för Höörs tätort står att läsa att området väster om Tjurasjö utgörs av äldre bok och ekskog med höga naturvärden och betydelse för hela den övriga miljön kring Tjurasjö.
  Vi Sverigedemokrater vill på bästa sätt bevara detta områdes karaktär så att man även i framtiden har ett stycke någorlunda naturligt vild natur kvar inne i samhället.
  Vi föreslår därför:
  Att ny bebyggelse ej får uppföras närmare Tjurasjö än slottet Ekelidens förhållande till sjöns mittpunkt.
  Att inga övriga entreprenader utöver sådana som är till gagn för naturområdets bevarande och tillgänglighet till fots får utföras.
  För Sverigedemokraterna i Höör
  Stefan Liljenberg