Sverigedemokraterna i Höör | Sverigedemokraterna i Höör | Sida 2

Sverigedemokraterna Höör

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höör

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Rolf Streijffert

Ordf.    Tel: 0733-927418

Stefan Liljenberg

Gruppledare. Tel: 0707-470464

                                                                        

Sverigedemokraterna Höör
Skicka e-post till oss

 • Duscha, eller?

  Av stefan.liljenberg den 30 januari, 2018
  0

  På Socialnämndens sammanträde 180125 togs beslut om nya riktlinjer inom SÄBO. Sverigedemokraterna lämnade en protokollsanteckning enligt nedan i ärendet. Beslutet är i och för sig inte fullt så dramatiskt som det ibland en aning onyanserat framstår, men faktum kvarstår, våra äldre och andra med omsorgsbehov drabbas allt oftare av diverse nerdragningar i den service man borde kunna förvänta sig. Att detta skulle ha något som helst samband med de stora kostnader som andra mer ”prioriterade grupper” i samhället får ta en allt större del av är naturligtvis fortfarande en ickefråga!

  Skattehöjningar och avgiftshöjningar beror självklart på ”annat”, men sanningen kommer allt närmare våra medborgare efterhand som de stora underskotten i tex social sektor skall hanteras, antingen som ytterligare skattehöjningar eller avkall på omsorg!

  Protokollsanteckning angående riktlinjer SÄBO Socialnämnden 2018-01-25

  Att vi från Sverigedemokraternas sida kommit fram till att stödja förslaget om att minska antalet gånger den boende schablonmässigt skall duscha, från två till en gång per vecka har förvisso inte varit något enkelt beslut. I själva verket ser vi oss nödsakade att göra så på grund av tvingande ekonomiska omständigheter. Omständigheter som vi som parti tyvärr inte haft möjlighet att kunna påverka eller förhindra.
  Vi anser att likabehandling i så stor omfattning som möjligt skall gälla för alla medborgare, men vi ser tyvärr en tendens till att detta allt oftare urholkas och allt mer negativt drabbar våra äldre och andra med omsorgsbehov.

  Stefan Liljenberg och Lars Andersson SD-Höör

   

 • GOD JUL OCH ETT GOTT 2018

  Av stefan.liljenberg den 22 december, 2017
  0

  SD-Höör önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

  Vi tar nya självklart nya tag efter julhelgen!

 • V22, Gatubelysning

  Angående gatubelysning på landsbygden, SKD 2018-12-16

  Av stefan.liljenberg den 17 december, 2017
  0

  Sverigedemokraterna varnade för kommande ”släckning” av gatubelysningar på landsbygden, redan 2014-05-26 i dåvarande Frostabladet!

  Nu drygt tre år senare, så uppmärksammas problemet i Maglasäte.

  Vår annons V22, 2014 Gatubelysning, klicka på bilden så får du en förstoring!

  Stefan Liljenberg, SD-Höör

 • Budget i Kommunfullmäktige 2017-11-29

  Av stefan.liljenberg den 8 december, 2017
  0

  Kvällens mest uppmärksammade ärende blev självklart budgeten för 2018. Höör styrs som bekant av de sex partier som bildat ”Höörsmodellen”, en konstellation med fundamentalt olika grundsyn, allt från M till V och MP.
  Fler åhörare än vanligt fanns på plats, förmodligen mest för att få veta vilka förmåner de skulle få efter den stora skattehöjningen på 95 öre som budgeten innebär.
  Nu blev det tvärtom, efter en skattehöjning motsvarande drygt 30 miljoner, blir det ändå under 2018 neddragningar inom viktiga verksamheter och sedan ytterligare besparingar på nämnderna med 2% per år. Någon som helst buffert för oförutsedda kostnader finns inte heller och likviditetsproblemen kräver stor upplåning. Låneskulden per invånare ökar från 7405:- 2017 till 9651:- 2018, alltså med ca 30%. Prognosen ser inte bättre ut för 2019 (12248:-) och 2020 (14174:-)
  Kompromisser, långsamhet, avvaktande, politiskt stora kostnader och tveksam ekonomisk kontroll och styrning belastar resultatet.
  Det finns inte heller några resurser avsatta för att hantera ett ökat antal invandrare ( mig.verket sänder fler 2018) utan egenförsörjning. Höörs kommun har enligt budgeten ”inga” kostnader för detta, trots att kommunens anställda i både Social sektor och skolan gör ett tungt och gediget arbete för att hantera situationen på bästa sätt.
  Socialnämnden visar ett stort underskott, mest beroende på externa placeringar inom äldreomsorgen. Den fördyring externa placeringar innebär beror främst på att Orupslunds tidigare äldreboende sedan 2013 används som boende för nyanlända yngre män och borde naturligtvis bokföras därefter!
  Barn o Utbildningsnämnden visar också stort underskott, men detta har faktiskt vissa positiva anledningar. En ganska stor inflyttning av barnfamiljer till Höör innebär att antalet förskolebarn ökar, vilket blir en kostnad åtminstone initialt. Nu har nämnden sedan länge påvisat ökningen av förskolebarn, men Kommunstyrelsen har inte reagerat i tid. Ett antal baracker har i all hast blivit lösningen, med höga hyror som följd. Detta är en följd av undfallenhet som fanns redan under förra mandatperiodens alliansstyre!
  Sammanfattningsvis så är det vad man gör eller inte gör som visas i resultatet och resultatet för Höörs kommun är inte tillfredsställande. Fem kommuner av Sveriges 291 höjer skatten inför 2018 och trist nog så har ”Höörmodellen” placerat oss bland dessa fem.
  Stefan Liljenberg, ledamot för SD

 • Höör bygger för ”nyanlända”!

  Av stefan.liljenberg den 15 augusti, 2017
  0

  Det stora antal nyanlända övervägande män som anlänt och fortfarande anländer till Sverige, sätter stor press på kommunernas mottagande. Regeringen är inte heller handlingskraftig vad gäller kontroll av nyanländas identitet och avvisning av dem som inte fått uppehållstillstånd!
  Förutom alla sociala problem detta medför, så blir det oerhört problematiskt för kommunerna att snabbt skaffa fram bostäder till alla dessa, vilket också är en realitet i Höörs kommun. Det urholkar naturligtvis även skatteunderlaget kraftigt när en större grupp utan självförsörjning skall ta del av vårt sociala trygghetssystem.
  Nu kommer verkligheten allt närmare och Höörs kommun likt flera andra kommuner ”tvingas” att bygga bostäder för detta ”behov”. Det började egentligen för flera år sedan med nedläggningen av Orupslunds äldreboende till förmån för ensamkommande yngre barn/män. Vi ser vad detta inneburit för Socialnämndens kostnader för externa placeringar av äldre. Idag byggs Frostavallen om till 45 st lägenheter som kommunen hyr för nyanlända och mer är på gång.
  Flera så kallade ”Perstorp” koncepthus med vardera fyra 26kvm lägenheter är på gång, bland annat 2 st. på Klevahill (överklagad av grannar) och 1 st. på Åkersberg, Salvian.
  Den fastighet med 24 små lägenheter som var tänkt att placeras på Åkersberg/Rosmarinen fick kritik från grannar och flyttas nu till Åkersberg/Koriandern. Denna fastighet uppförs av en extern exploatör, men jag ser som ganska troligt att Höörs kommun kommer att behöva hyra ett flertal lägenheter här för nyanlända.
  När nyanlända så ”enkelt” får förmånen att flytta in i många gånger helt nya bostäder utan att generera skatteintäkter urholkas skatteunderlaget grovt, vilket måste kompenseras med antingen skattehöjningar eller minskad kommunal service i övrigt! Dessutom är inte alla nyanlända heller ”flyktingar” som kommit hit av fruktan för sina liv, utan många ser Sverige som ett frikostigt bidragsland. Detta är ytterst bekymmersamt, då vi har två grupperingar, egentliga flyktingar som vi alla vill ge vårt stöd och ”sociala turister” som inte borde få belasta vår välfärd överhuvud taget. De som är egentliga flyktingar borde enligt Sverigedemokraterna dessutom getts större stöd i sina närområden, vilket inneburit betydligt mindre ”utmaningar” även lokalt för Höörs kommun.

  Stefan Liljenberg, SD-Höör