Duscha, eller? | Sverigedemokraterna i Höör

Duscha, eller?

På Socialnämndens sammanträde 180125 togs beslut om nya riktlinjer inom SÄBO. Sverigedemokraterna lämnade en protokollsanteckning enligt nedan i ärendet. Beslutet är i och för sig inte fullt så dramatiskt som det ibland en aning onyanserat framstår, men faktum kvarstår, våra äldre och andra med omsorgsbehov drabbas allt oftare av diverse nerdragningar i den service man borde kunna förvänta sig. Att detta skulle ha något som helst samband med de stora kostnader som andra mer ”prioriterade grupper” i samhället får ta en allt större del av är naturligtvis fortfarande en ickefråga!

Skattehöjningar och avgiftshöjningar beror självklart på ”annat”, men sanningen kommer allt närmare våra medborgare efterhand som de stora underskotten i tex social sektor skall hanteras, antingen som ytterligare skattehöjningar eller avkall på omsorg!

Protokollsanteckning angående riktlinjer SÄBO Socialnämnden 2018-01-25

Att vi från Sverigedemokraternas sida kommit fram till att stödja förslaget om att minska antalet gånger den boende schablonmässigt skall duscha, från två till en gång per vecka har förvisso inte varit något enkelt beslut. I själva verket ser vi oss nödsakade att göra så på grund av tvingande ekonomiska omständigheter. Omständigheter som vi som parti tyvärr inte haft möjlighet att kunna påverka eller förhindra.
Vi anser att likabehandling i så stor omfattning som möjligt skall gälla för alla medborgare, men vi ser tyvärr en tendens till att detta allt oftare urholkas och allt mer negativt drabbar våra äldre och andra med omsorgsbehov.

Stefan Liljenberg och Lars Andersson SD-Höör