Budget i Kommunfullmäktige 2017-11-29 | Sverigedemokraterna i Höör

Budget i Kommunfullmäktige 2017-11-29

Kvällens mest uppmärksammade ärende blev självklart budgeten för 2018. Höör styrs som bekant av de sex partier som bildat ”Höörsmodellen”, en konstellation med fundamentalt olika grundsyn, allt från M till V och MP.
Fler åhörare än vanligt fanns på plats, förmodligen mest för att få veta vilka förmåner de skulle få efter den stora skattehöjningen på 95 öre som budgeten innebär.
Nu blev det tvärtom, efter en skattehöjning motsvarande drygt 30 miljoner, blir det ändå under 2018 neddragningar inom viktiga verksamheter och sedan ytterligare besparingar på nämnderna med 2% per år. Någon som helst buffert för oförutsedda kostnader finns inte heller och likviditetsproblemen kräver stor upplåning. Låneskulden per invånare ökar från 7405:- 2017 till 9651:- 2018, alltså med ca 30%. Prognosen ser inte bättre ut för 2019 (12248:-) och 2020 (14174:-)
Kompromisser, långsamhet, avvaktande, politiskt stora kostnader och tveksam ekonomisk kontroll och styrning belastar resultatet.
Det finns inte heller några resurser avsatta för att hantera ett ökat antal invandrare ( mig.verket sänder fler 2018) utan egenförsörjning. Höörs kommun har enligt budgeten ”inga” kostnader för detta, trots att kommunens anställda i både Social sektor och skolan gör ett tungt och gediget arbete för att hantera situationen på bästa sätt.
Socialnämnden visar ett stort underskott, mest beroende på externa placeringar inom äldreomsorgen. Den fördyring externa placeringar innebär beror främst på att Orupslunds tidigare äldreboende sedan 2013 används som boende för nyanlända yngre män och borde naturligtvis bokföras därefter!
Barn o Utbildningsnämnden visar också stort underskott, men detta har faktiskt vissa positiva anledningar. En ganska stor inflyttning av barnfamiljer till Höör innebär att antalet förskolebarn ökar, vilket blir en kostnad åtminstone initialt. Nu har nämnden sedan länge påvisat ökningen av förskolebarn, men Kommunstyrelsen har inte reagerat i tid. Ett antal baracker har i all hast blivit lösningen, med höga hyror som följd. Detta är en följd av undfallenhet som fanns redan under förra mandatperiodens alliansstyre!
Sammanfattningsvis så är det vad man gör eller inte gör som visas i resultatet och resultatet för Höörs kommun är inte tillfredsställande. Fem kommuner av Sveriges 291 höjer skatten inför 2018 och trist nog så har ”Höörmodellen” placerat oss bland dessa fem.
Stefan Liljenberg, ledamot för SD